Rajasthan University (UNIRAJ), Jaipur - Affiliated Colleges

Jaipur, Rajasthan
 

CollegeSearch Score

Affiliated Colleges

Rs. 77,000 /- for 2 years
Rs. 1,07,500 /- for 2 years
Course Duration: 3 years
Course Duration: 3 years
Course Duration: 2 years
Course Duration: 3 years
Course Duration: 4 years
Course Duration: 3 years
Course Duration: 4 years
Rs. 63,000 /- for 3 years
Rs. 25,000 /- for 1 years
Course Duration: 3 years
Course Duration: 3 years
Course Duration: 5 years
Course Duration: 5 years
Course Duration: 3 years
Rs. 22,450 /- for 1 years
Course Duration: 3 years
Course Duration: 3 years
Course Duration: 2 years
Course Duration: 2 years
Course Duration: 3 years
Course Duration: 4 years
Course Duration: 2 years
Rs. 60,000 /- for 3 years
Advertisement
Advertisement